ממונה בטיחות

ממונה בטיחות

 

הכשרה, הסמכה, תפקיד ואתגרים של ממוני בטיחות

ממונה בטיחות מטעם שמר בטיחות והנדסה, מספק לכם את השירות ההכרחי לשמירת הבטיחות והגיהות בארגון (מפעל) על פי דרישות החוק. ממונה בטיחות מאפשר למפעל לפעול בתפוקה מקסימלית תוך מזעור ומניעת תקלות תפעוליות, הקטנת טווח הסיכונים וצמצום הסיכוי להתרחשות תקלות לא צפויות במפעל או בשטח בו פועלים עובדי המפעל.

שמירה על בטיחות העובדים ורכוש המפעל מחייבת (על פי התקנות) מינוי ממונה בטיחות בעל הסמכה ספציפית בהתאם לתחום עיסוק המפעל.

לפרטים על מינוי, הדרכות והכשרת בעלי תפקיד לממוני בטיחות, פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.

 

ממונה בטיחותלדוגמה: מינוי ממונה בטיחות והקמה ושמירה על מערכת ניהול בטיחות הוא הכרחי כאשר מדובר במפעל או ארגון המבקש לעמוד בכללי תקינה בינלאומיים וישראלים מחמירים אשר במקרים רבים מחייבים גופים תפעוליים על מנת שיוכלו לקחת במכרזים. עמידה בדרישות סף תקניות כגון תקן ישראלי 2007: 18001 OHSAS.

תקן לשמירה על בטיחות במקום העבודה אשר במקרים רבים מהווה סף הכרחי להוכחת התנהלות תקינה של הארגון, על מנת שיוכל להשתתף בתהליכי ייצור או מסחר רחבים יותר ישראליים או בינלאומיים.
עמידה בת"י 18001:2007 OHSAS תורמת לארגון באופן ישיר בחישוב הניקוד המצטבר לצורך קביעת היקף המשרה הנדרש לארגון (5- נקודות).

הגדרות מסגרת תפקיד ומינוי ממוני בטיחות

ממונה בטיחות בעל הכשרה והסמכה כנדרש משמש כזרוע האכיפה, של תקנות הבטיחות והגיהות. תפקידו להבטיח ככל האפשר את תפקודו התקין של ה"מפעל" (כפי שהוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל-1970 סעיף 2).
זאת תוך שמירה על בטיחות העובדים וסביבתם בתחומי השטחים התפעוליים של המפעל וכן כאשר העובדים מבצעים עבודה בשליחות המפעל מחוץ לשטחים תפעוליים. הן כאשר מדובר בעבודה קצרת מועד (תיקון תקלות בעמוד מתח גבוה למשל), וכן כאשר מדובר באתר פעילות תקופתי (אתר בנייה למשל).

ממוני בטיחות ממונים על ידי הבעלים או הנהלת הארגון, אולם מתפקידם לשמש יועצי-על, לתחום שמירת בטיחותם של העובדים וסביבתם. אכן כוח המינוי מצוי בידי ההנהלה אולם את כוח סמכותו שואב ממונה בטיחות מעמידתו במסלול הכשרתו המקצועית ומבחני ההסמכה, ועמידתו בהגדרות תפקידו כפי שהם מופיעים בתקנות הבטיחות.

ממונה הבטיחות הוא בעל הסמכות הגבוהה בארגון בנושאי שמירת הבטיחות והגיהות כאמור ובכוחו וחובתו להתמודד גם עם התנהלות לא תקינה של הנהלת המפעל אם יש בה כדי לסכן את בטיחות העובדים או השטח התפעולי.

מסגרת שעתית לתפקיד ממונה בטיחות

 

ממונה בטיחותהיקף המשרה של הממונה על הבטיחות במפעל נגזר מנקודות נצברות בשני משתנים עיקריים. משתנה אחד הוא מספר העובדים ואילו המשתנה השני נובע ממאפיני המפעל עצמו, מהות הסיכונים הכרוכים בפעולתו של המפעל.

המחוקק הצביע על מספר תחומים המהווים סיכון מוגבר לבטיחות העובדים וביניהם התנהלות עבר של המפעל וכמובן העיסוק בתחומים שמטבעם מציבים אתגרי בטיחות ספציפיים, כגון: עבודות גובה, חשיפה לכימיקלים, קרינה תרמית, קרינה מייננת, תנאי אקלים קיצוני, עבודה בנוכחות גורמים ביולוגים מזיקים או טכנולוגיות חדשניות שהסיכונים מהם אינם מוכרים.

כאמור המסגרת השעתית אותה נדרשת הנהלת המפעל להעמיד לרשות הממונה על הבטיחות במפעל מורכבת מחישובים המסתמכים על טבלת קריטריונים לקביעת היקף משרה של משרד התמ"ת המופיעות בתקנות "ממונים על הבטיחות" 1996 נספחים 1 (גורמי סיכון) נספח 2 (מאפיינים) ובנספח 3 (חישוב שעות לפי ניקוד מצטבר).

הכפלת המסגרת השעתית של ממונה בטיחות

ראוי לציין כי הן המחוקק והן הרשות המבצעת, מייחסים חשיבות הולכת וגוברת לנעשה בתחום שמירת הבטיחות והגיהות. לכן נוספות, מתחדשות ומשתנות דרישות החוק, הן באשר למסלולי הכשרה והן באשר למסגרת השעתית של תפקיד ממונה הבטיחות המתחייבת ממספר העובדים במפעל.

תיקוני החוק שנכנסו לתוקף ב-2012 הכפילו את הדרישה המינימלית השעתית, למסגרת התפקיד של ממונה הבטיחות ביחס למספר העובדים.

מפעלים קיימים אינם בשלב זה אמורים לערוך שינויים אך בכוונת גופי האכיפה לדרוש בעתיד גם מגופים וותיקים, להיערך לעמידה גם בדרישות התקינה החדשות.

מפעלי (ארגונים) חדשים, המבקשים לקבל רשיון תפעולי מחויבים לפעול למינוי ממונה בטיחות על פי היקף משרה הנדרש באמות המידה החדשות על מנת לעמוד בדרישות המפקח על מקום העבודה.

תפקידיו של ממונה בטיחות

ממונה בטיחותכאמור תפקידו המרכזי של ממונה בטיחות הוא להבטיח את בטיחותם של העובדים במקום העבודה על מנת לאפשר למפעל, ארגון לפעול במלוא התפוקה תוך הקטנת וצמצום הסיכויים לפגיעה בעובדי המפעל ובנכסי המפעל כאחת.

צמצום הסיכויים לפגיעה הן מתהליכי תפעול שגרתיים והן כתוצאה מאירועים לא צפויים אשר התרחשותם עלולה לסכן את העובדים, המפעל ובעיקר לשבש ולמנוע פעילות מתוכננת ואף פגיעה בחוסנו של הארגון.

  • ממונה בטיחות יקבע מדיניות נהלים ומערך ייעודי לשמירה על בטיחות העובדים
  • יוודא כי עובדי המפעל, ארגון, יעודכנו בנהלי הבטיחות,
  • ייסד ויטמיע בארגון תהליכי בקרה וניהול סיכונים כולל תכנון אמצעים ודרכים להפחתת הסיכונים העתידיים (בסעיף זה יש צורך בהתייחסות ספציפית לתפקידים השונים אותם מבצעים עובדי המפעל).
  • תפקיד נוסף של ממוני הבטיחות הוא בניית תוכנית להיערכות ארוכת טווח , שנתית, תקופתית וכו, הכוללת צעדים כלל ארגוניים ואמצעי בקרה לבחינת מימוש התוכנית. כגון: תהליכי הדרכה הטמעה ופיקוח פנים ארגוניים על התקדמות ועמידה ביעדים ארוכי טווח, לשיפור תנאי הגיהות ושמירה על ביטחונם של העובדים.
    בארגון גדול מינוי עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בשח אשר מתפקידם לסייע לשמירת התקנות וכללי הארגון, נהלים והוראות הבטיחות המקומיים.
  • על מנת להתמודד עם מצבי סיכון לא צפויים ובהתאם למאפייני המפעל יכין ממונה הבטיחות מערך התמודדות עם מצבי חירום אשר מתפקידם ראשית לשמור על חיי העובדים וכל אדם השוהה בטווח סיכון מהמפעל. לצד זאת תכלול תוכנית החירום אמצעי ודרכים שתפקידם למנוע נזקים למפעל עצמו או לסביבה הפיזית (כולל מניעת סיכוני זיהום אוויר למשל).
  • מעקב ושמירה על תיעוד הולם של פעילות בתחום השמירה על הבטיחות.

דרישות סף, מסלול הכשרה והסמכה לממונה בטיחות בעבודה

מסלול הכשרה כולל תוכנית קורס מובנת אשר מותאמת לעמידה בדרישות המוסד לבטיחות וגיהות מסלול הקורס כולל שעות לימוד, סיורים והכשרה וכן עמידה בכתיבת עבודת סיכום ובחינות בפני ועדת הסמכה.

לקורס ממונים על בטיחות בעבודה יכולים לגשת מהנדסים, בעלי תארים במדעי הטבע, טכנולוגיה וכו' בעלי שנתיים ניסיון מעשי וטכנאים והנדסאים שצברו שלוש שנות ניסיון במקצוע בו הוסמכו.

נאמני בטיחות ימונו מתוך מערך העובדים במפעל לאחר שעברו תהליך הכשרה והסמכה.

ממונה בטיחות מטעם שמר בטיחות והנדסה, יועץ בטיחות בעל הסמכה למספק לכם שירות לשמירת הבטיחות והגיהות בארגון (מפעל) על פי דרישות החוק.  כולל הדרכות בטיחות.

אם הגעתם עד לפה נשמח לעניין אתכם במידע נוסף שכתבנו בנושא ממונה בטיחות:

 

צעדים שיאפשרו גם למפעל שלכם לפעול בתפוקה מקסימלית תוך מזעור ומניעת תקלות תפעוליות. תוך שמירה על בטיחות העובדים ורכוש המפעל. לפרטים על ממוני בטיחות פנו אלינו בטלפון  – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכםCall Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן